Cài đặt Freezer Agent

Chuẩn bị cài đặt

 • Freezer Agent bao gồm hai thành phần: Freezer Agent và Freezer Scheduler
 • Cài đặt Freezer Agent từ source
 • Chọn phiên bản Freezer Agent phù hợp với OpenStack vesion
 • Freezer Scheduler stable/Liberty và stable/Kilo chỉ làm việc với Keystone API v2.0

##Yêu cầu Freezer Agent yêu cầu các gói cài đặt sau:

 • python
 • pthon-dev
 • GNU Tar >= 1.26
 • gzip, bzip2, xz
 • OpenSSL
 • python-swiftclient
 • python-keystoneclient
 • pymongo
 • PyMySQL
 • libmysqlclient-dev
 • sync

Cài đặt trên Ubuntu

 • Cài đặt các gói phụ thuộc
apt-get install -y python-dev python-pip git openssl gcc make automake libssl-dev python-git build-essential libffi-dev
 • Clone phiên bản Freezer Client với git
git clone -b [branch] https://github.com/openstack/freezer.git
 • Tiến hành cài đặt các gói phụ thuộc với pip
cd freezer/
sudo pip install -r requirements.txt
 • Cài đặt freezer từ source
sudo python setup.py install
 • Cài đặt các module cần thiết
pip install tzlocal futures funcsigs debtcollector babel netaddr rfc3986 python-dateutil oslo.context oslo.serialization iso8601 monotonic keystoneauth1 pyparsing prettytable netifaces cryptography
 • Kiểm tra trạng thái freezer-agent và freezer-scheduler
freezer-scheduler status
freezer-agent -h

Cài Đặt Freezr-api

A.Môi trường cài đặt

 • OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
 • Kernel: 3.16.0-77-generic
 • Platform: OpenStack Mitaka

B. Cài đặt

1. Cài đặt Freezer (thực hiện trên node Freezer)
1.1. Cài đặt git
apt-get install git -y
apt-get install python-pip -y
1.2. Cài đặt các thư viện cần thiết
pip install wrapt
pip install markupsafe
1.3. Cài đặt freezer-api
git clone https://git.openstack.org/openstack/freezer-api.git
cd freezer-api
git checkout master
pip install ./
1.4. Copy file cấu hình vào thư mục /etc/freezer
cp etc/freezer/freezer-api.conf.sample /etc/freezer/freezer-api.conf
cp etc/freezer/freezer-paste.ini /etc/freezer/freezer-paste.ini
cp etc/freezer/policy.json /etc/freezer/policy.json
1.5. Chỉnh sửa file cấu hình

Cấu hình cho keystone và elastic search

vim /etc/freezer/freezer-api.conf

...
[keystone_authtoken]
auth_uri=http://10.10.10.157:5000/v3 
identity_uri=http://10.10.10.157:35357	
auth_version = v3 
admin_tenant_name = service
admin_user = freezer
admin_password = Welcome123

[storage]
hosts='http://localhost:9200' #khai báo IP của node ElasticSearch
number_of_replicas=0 #Số bản sao của DB.

1.6. Tạo service quản lý bởi init cho freezer-api

vim /etc/init/freezer-api.conf


description "Freezer AIP Service"

# Service level
start on runlevel [2345]

# When to stop the service
stop on runlevel [016]

# Automatically restart process if crashed
respawn


# Specify working directory
chdir /usr/local/bin/

# Specify the process/command to start, e.g.
exec freezer-api

2. Cài đặt ElasticSearch, thực hiện trên Freezer node, (có thể tách ra node riêng)
2.1. Thêm Java PPA vào apt
add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
apt-get update
2.2. Cài đặt Java 8
apt-get -y install oracle-java8-installer
2.3. Import ElasticSearch public GPG key vào apt
wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
2.4. Tạo ElasticSearch source list
echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch-2.x.list
apt-get update
2.5. Cài đặt ElasticSearch
apt-get -y install elasticsearch
2.6. Chỉnh sửa file cấu hình
vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

network.host: localhost #Có thể sửa thành 0.0.0.0 nếu muốn tất cả các Server ngoài truy cập vào
2.7. Khởi động lại ElasticSearch
service elasticsearch restart

3. Cấu hình Keystone (thực hiện trên node Keystone)

3.1. Tạo Keystone endpoint v2.0
openstack endpoint create --region RegionOne identity public http://10.10.10.157:5000/v2.0

openstack endpoint create --region RegionOne identity internal http://10.10.10.157:5000/v2.0

openstack endpoint create --region RegionOne identity admin http://10.10.10.157:35357/v2.0
3.2. Tạo user, service và endpoint cho Freezer
openstack user create freezer --domain default --password Welcome123
openstack role add --project service --user freezer admin
openstack service create --name freezer --description "Freezer Backup Service" backup
openstack endpoint create --region RegionOne backup public http://10.10.10.160:9090 #IP của node Freezer
openstack endpoint create --region RegionOne backup admin http://10.10.10.160:9090 #IP của node Freezer
openstack endpoint create --region RegionOne backup internal http://10.10.10.160:9090 #IP của node Freezer
3.3. Tạo DB cho freezer
freezer-manage db sync
3.4. Khởi động lại freezer-api
service freezer-api restart
3.5 Test freezer-api
curl -H 'X-Auth-Token: [Token]' localhost:9090/v1

Cài Đặt Freezer Web Ui

A.Môi trường cài đặt

 • OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
 • Kernel: 3.16.0-77-generic
 • Platform: OpenStack Mitaka

B. Cài đặt

1. Tải source code của freezer-web-ui, sử dụng bản master
git clone https://github.com/openstack/freezer-web-ui.git
cd freezer-web-ui
git checkout stable/mitaka
2. Lỗi không hiển thị các bản backup
2.1. Sửa file /root/freezer-web-ui/disaster_recovery/backups/views.py
class IndexView(tables.DataTableView):
  name = _("Backups")
  slug = "backups"
  table_class = freezer_tables.BackupsTable
  template_name = "disaster_recovery/backups/index.html"

  @shield('Unable to retrieve backups.', redirect='backups:index')
  def get_data(self):
    filters = self.table.get_filter_string() or {}
    return freezer_api.Backup(self.request).list(search=filters)
2.2. Sửa file /root/freezer-web-ui/disaster_recovery/api/api.py
class Backup(object):

  def __init__(self, request):
    self.request = request
    self.client = client(request)

  def list(self, json=False, limit=500, offset=0, search=None):
    if search:
      search = {"match": [{"_all": search}, ], }

    backups = self.client.backups.list_all(limit=limit,
                      offset=offset,
                      search=search)

3. Tiến hành cài đặt freezer-web-ui
python setup.py install
cp freezer-web-ui/disaster_recovery/enabled/_5050_freezer.py /usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/enabled/_5050_freezer.py
4. Lỗi không load được freezer UI
4.1. Sửa file /usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/local/local_settings.py, thêm
FREEZER_API_URL = 'http://10.10.10.160:9090' #IP của node Freezer-api
4.2. Sửa file /usr/share/openstack-dashboard/static/freezer/js/freezer.actions.action.js, bổ xung vào cuổi
$(function () {
  hideEverything();
  setActionOptions();
  setStorageOptions();
  setModeOptions();
});
5. Khởi động lại apache2 và memcached
service apache2 restart
service memcache restart
6. Giao diện quản lý của Freezer trên Dashboard