Hướng dẫn cài đặt ScaleIO và tích hợp với OpenStack

Mục tiêu

 • Mô hình này sử dụng 4 server, trong đó:
  • Host ScaleIO1 cài đặt Gateway, MDM, SDS
  • Host ScaleIO2 cài đặt MDM, SDS
  • Host ScaleIO3 cài đặt TieBreaker, SDS
  • Host Windows để cài đặt, quản trị trên giao diện
 • LAB này chỉ phù hợp với việc nghiên cứu các tính năng và demo thử nghiệm, không áp dụng được trong thực tế.

Mô hình

 • Sử dụng mô hình dưới để cài đặt img

IP Planning

 • Phân hoạch IP cho các máy chủ trong mô hình trên img

Chuẩn bị và môi trường LAB

 • Ubuntu Server 16.04 - 64 bit
 • Windows 7 trở lên.
 • Ram 3GB trở lên
 • Ổ cứng từ 90GB trở lên
 • Hệ thống OpenStack Newton được cài đặt sẵn theo hướng dẫn ở đây

1. Cài đặt ScaleIO

Download bộ cài

 • Download bộ cài ở link sau và giải nén: https://downloads.emc.com/emc-com/usa/ScaleIO/ScaleIO_2.0.1.4_Complete_Linux_SW_Download.zip Kết quả:

img

Thực hiện trên tất cả các host

 • Enable root login qua ssh
  sudo passwd
  sudo sed -i 's/prohibit-password/yes/' /etc/ssh/sshd_config
  sudo service ssh reload
  
 • Cài đặt các dependency:
  apt-get install libaio1 -y
  

Thực hiện trên host ScaleIO1

 • Cài đặt Java 8 runtime
  apt-get install openjdk-8-jre binutils -y
  
  • Cài đặt Gateway, sử dụng file emc-scaleio-gateway_2.0-12000.122_amd64.deb download ở trên, khai báo password tùy ý, password này sẽ sử dụng để log in vào giao diện quản trị ScaleIO
   sudo GATEWAY_ADMIN_PASSWORD=[password] dpkg -i emc-scaleio-gateway_2.0-14000.231_amd64.deb
   
  • Sau khi cài đặt xong, truy cập vào giao diện quản trị theo địa chỉ https://172.16.68.80 Kết quả:

img

 • Login vào bằng tk admin, password tạo ở trên, tiếp tục chọn “Get Started”

img

 • Lựa chọn “Browser”, chọn tất cả các file trong thư mục “ScaleIO_2.0.1.4_UBUNTU_16.04_Download” và tiến hành Upload img

img

img

Kết quả: img

 • Ở bước Install, chọn cài đặt mô hình 3 node img

 • Khai báo password của MDM, LIA, accept license, khai báo IP các host ScaleIO và password để ssh vào từng host img

  • Lần lượt thực hiện từng bước cài đặt theo hướng dẫn img

img

img

Kết quả: img

Để quản trị ScaleIO cluster, ScaleIO cung cấp công cụ là ScaleIO GUI, hỗ trợ Windows. Máy Windows này cần kết nối được tới IP quản trị của ScaleIO (172.16.68.80)

 • Cài đặt Java Runtime 1.8

img

 • Cài đặt GUI package

img

 • Sau khi cài đặt xong, chạy ứng dụng và khai báo IP quản trị của ScaleIO cluster

img

img

Giao diện trạng thái của Cluster

img

 • Vào tab Backend, trong đây đã hiển thị các host ScaleIO trong Cluster

img

 • Chuột phải vào một host, chọn “Add device”

img

 • Khai báo label của ổ đĩa trong host, có thể xem bằng lệnh lsblk trên host

img

 • Thực hiện lần lượt trên từng host, kết quả

img

img

2. Tích hợp OpenStack và ScaleIO

Trên host OpenStack controller và compute

 • Cài đặt ScaleIO SDC, sử dụng file “EMC-ScaleIO-sdc-2.0-14000.231.Ubuntu.16.04.x86_64.tar” đã download
  tar -xvf EMC-ScaleIO-sdc-2.0-14000.231.Ubuntu.16.04.x86_64.tar
  ./siob_extract EMC-ScaleIO-sdc-2.0-14000.231.Ubuntu.16.04.x86_64.siob
  
 • Khởi chạy SDC, khai báo IP của các host MDM
  MDM_IP=172.16.68.80,172.16.68.81 dpkg -i EMC-ScaleIO-sdc-2.0-14000.231.Ubuntu.16.04.x86_64.deb
  

Nếu sau khi khởi chạy, gặp lỗi sau

Job for scini.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status scini.service" and "journalctl -xe" for details.
Job for scini.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status scini.service" and "journalctl -xe" for details.
Error loading driver, the changes will take place on next reboot
 • Kiểm tra service scini

  systemctl status scini.service
  

Kết quả:

● scini.service - LSB: This script is responsible to control the scini service.
  Loaded: loaded (/etc/init.d/scini; bad; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-12-25 18:20:32 UTC; 17s ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: Error: Unable to fetch scini.ko. Will try to load the existing module...
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: insmod: ERROR: could not insert module /bin/emc/scaleio/scini.ko: Invalid module format
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: Error (1) loading module binary /bin/emc/scaleio/scini.ko
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: rmmod: ERROR: Module scini is not currently loaded
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: Error (1) unloading module binary /bin/emc/scaleio/scini.ko
Dec 25 18:20:32 compute1 scini[3045]: *
Dec 25 18:20:32 compute1 systemd[1]: scini.service: Control process exited, code=exited status=1
Dec 25 18:20:32 compute1 systemd[1]: Failed to start LSB: This script is responsible to control the scini service..
Dec 25 18:20:32 compute1 systemd[1]: scini.service: Unit entered failed state.
Dec 25 18:20:32 compute1 systemd[1]: scini.service: Failed with result 'exit-code'.
 • Lên trang ftp://ftp.emc.com để down bản scini phù hợp với linux-image của host

  wget ftp://QNzgdxXix:Aw3wFAwAq3@ftp.emc.com/Ubuntu/2.0.14000.231/4.4.0-104-generic/scini.tar
  tar -xvf /root/scini.tar
  ./siob_extract /root/scini.siob
  mv /root/scini.ko /bin/emc/scaleio
  chmod 777 /bin/emc/scaleio/scini.ko
  
 • Khởi động lại scini service

  systemctl restart scini.service
  systemctl status scini.service
  ● scini.service - LSB: This script is responsible to control the scini service.
    Loaded: loaded (/etc/init.d/scini; bad; vendor preset: enabled)
    Active: active (exited) since Mon 2017-12-25 18:27:07 UTC; 8min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 4617 ExecStart=/etc/init.d/scini start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Dec 25 18:27:01 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:02 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:03 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:04 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:05 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:06 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:07 compute1 scini[4617]: scinia is not ready yet...
  Dec 25 18:27:07 compute1 scini[4617]: Success configuring module
  Dec 25 18:27:07 compute1 scini[4617]: *
  Dec 25 18:27:07 compute1 systemd[1]: Started LSB: This script is responsible to control the scini service..
  
 • Kiểm tra trên EMC GUI

src

Cấu hình cinder-volume trên host Controller

 • Sửa file /etc/cinder/cinder.conf
  [DEFAULT]
  enabled_backends = scaleio
  [scaleio]
  volume_driver = cinder.volume.drivers.emc.scaleio.ScaleIODriver
  volume_backend_name = scaleio
  san_ip = 172.16.68.80
  sio_protection_domain_name = default
  sio_storage_pool_name = default
  sio_storage_pools = default:default
  san_login = admin
  san_password = MDM_PASSWORD
  
 • Tạo type scaleio
  cinder type-create scaleio
  cinder type-key scaleio set volume_backend_name=scaleio
  

Trên host compute

 • Khởi động lại dịch vụ nova-compute
  service nova-compute restart
  

3. Tiến hành tạo và mount volume trên horizon.

Lưu ý: Volume tạo ra trên ScaleIO dung lượng nhỏ nhất là 8GB, ko thay đổi được.