Cấu hình Nginx Multiple Upstream.

I. Mô hình.

II. Cài đặt và cấu hình.

1. Trên node Load Balancing.

 • Thêm repo nginx:

  yum install epel-release
  
 • Cài đặt nginx :

   yum install nginx
  
  
 • Khởi động nginx :

   systemctl start nginx
  
 • Khởi động firewall-cmd :

   systemctl start firewalld
   systemctl enable firewalld
  
 • Cấu hình firewall và restart lại dịch vụ:

   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
   sudo firewall-cmd --reload
  
  
 • Dùng trình soạn thảo vi mở file /etc/nginx/nginx.conf :

   vi /etc/nginx/nginx.conf
  
 • Tìm và comment dòng sau :

   # listen    [::]:80 default_server;
  
 • Chuyển đến thư mục conf.d của Nginx :

   cd /etc/nginx/conf.d
  
 • Tại ra 2 file là lbapache.conflbnginx.conf :

   touch lbapache.conf
   touch lbnginx.conf
  
 • Mở file lbapache.conf và thêm vào nội dung sau :

   upstream lbapache {
     server 10.10.10.20:81;
     server 10.10.10.30:81;
   }
    
   server {
     listen 81;
     server_name _;
     location / {
       proxy_pass http://lbapache;
     }
   }
  
  
 • Mở file lbnginx.conf và thêm vào nội dung sau :

   upstream lbnginx {
     server 10.10.10.20:82;
     server 10.10.10.30:82;
   }
    
   server {
     listen 82;
     server_name _;
     location / {
       proxy_pass http://lbnginx;
     }
   }
  
  
 • Mở port 81 và 82 :

   firewall-cmd --zone=public --add-port=81/tcp
   firewall-cmd --zone=public --add-port=82/tcp
  
 • Restart lai dịch vụ :

   systemctl restart nginx
  
 • Nếu như có lỗi xảy ra do SElinux chúng ta thực hiện các lệnh sau để sửa lỗi :

   yum install -y policycoreutils-devel
  
   grep nginx /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M nginx
  
   semodule -i nginx.pp
  

  hoặc sửa nội dung của file /etc/selinux/config bằng việc thay enforcing thành “disabled”

 • Sau đó restart lại dịch vụ :

   systemctl restart nginx
  

2. Trên các node web server .

 • Thêm repo nginx:

  yum install epel-release
  
 • Cài đặt nginx :

   yum install nginx
  
  
 • Khởi động nginx :

   systemctl start nginx
   systemctl enable nginx
  
 • Cấu hình port
  • Sửa file cấu hình /etc/nginx/conf.d/web82.conf:

    vi /etc/nginx/conf.d/web82.conf
   

   thêm nội dung sau vào file trên:

    allow 10.10.10.10;
    deny all;
    server {
      listen 82;
      server_name _;
      root /usr/share/nginx/html;
        index index.php index.html index.cgi;
      location / {
   
      }
    }
   
 • Khởi động firewall-cmd :

   systemctl start firewalld
   systemctl enable firewalld
  
 • Cấu hình firewall và restart lại dịch vụ:

   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
   sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
   sudo firewall-cmd --reload
  
  
 • Cài đặt apache :

   yum install httpd httpd-devel -y
  
 • Dùng trình soạn thảo vi để mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

   vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
  
 • Tìm và sửa lại các dòng sau :

   Listen 81
   ServerName www.example.com:81
  
 • Sau đó mở port 81, 82 trên server :

   firewall-cmd --zone=public --add-port=81/tcp
   firewall-cmd --zone=public --add-port=82/tcp
  
 • Restart lại dịch vụ :

   systemctl restart httpd
  
 • Như thế là đã thành công rồi