1. Yêu cầu hệ thống

iRedMail được thiết kế để cài đặt cho một máy chủ FRESH, có nghĩa rằng máy chủ của bạn chưa từng cài đặt MySQL, OpenLDAP, Postfix, Dovecot, Amavisd,… iRedMail sẽ tự động cài đặt và cấu hình các thành phần trên một cách tự động.

Tóm lại, để cài đặt được iRedMail trên CentOS 7:

 • Một server sử dụng OS CentOS 7 và đã cài đặt repo EPEL
 • RAM khuyến nghị là 2GB
 • 3 UID/GID: 2000, 2001, 2002
 • Bộ cài của iRedMail: https://www.iredmail.org/download.html

2. Chuẩn bị cài đặt

2.1 Cài đặt EPEL

yum install -y wget epel-release

Trường hợp epel-releasewget đã được cài sẵn trên server.

2.2 Tải iRedMail

 • Tải iRedMail mới nhất tại: https://www.iredmail.org/download.html

Trong thời điểm viết bài, iRedMail mới nhất là phiên bản 0.9.7

cd /opt
wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.7.tar.bz2

 • Giải nén bản cài đặt
cd /opt
tar -xjf iRedMail-0.9.7.tar.bz2

2.3 Đặt hostname (FQDN)

 • Cài đặt hostname cho server
hostnamectl set-hostname mail.diennuocdaiphong.com

Lưu ý: Thay thế domain của bạn vào câu lệnh

 • Kiểm tra lại hostname
hostname -f
 • Khai báo vào file /etc/hosts
127.0.0.1  mx.example.com mx localhost localhost.localdomain
 • Vô hiệu hóa SELinux
setenforce 0
sed -i --follow-symlinks 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux

3. Tiến hành cài đặt

 • Truy cập vào folder và chạy script cài đặt iRedMail
cd /opt/iRedMail-0.9.7
bash iRedMail.sh
 • Màn hình Welcome xuất hiện, chọn Yes để tiếp tục

 • Chọn nơi lưu trữ email Default mail storage path, chọn Next để tiếp tục

 • Chọn web server (Bấm SPACE để chọn)

Trong lần cài đặt này, chúng ta chọn Apache vì nó được sử dụng khá rộng dãi. Sau đó bấm Next.

 • Chọn nơi lưu trữ thông tin user (Bấm SPACE để chọn)

Chúng ta chọn MySQL. Sau đó bấm Next

 • Đặt mật khẩu cho root của MySQL. Sau đó bấm Next để tiếp tục.

 • Khai báo Domain của hòm mail

 • Khai báo password cho postmaster (Tài khoản quản trị hòm mail)

 • Cài đặt các tiện ích (Webmail, Calender, Contacts,…)

 • Xem lại các thiết lập bên trên và chọn Y để tiếp tục

 • Chờ quá trình cài đặt đang diễn ra

 • Trong quá trình cài đặt, iRedMail sẽ hỏi chúng ta về phần mở port cho SSH và phần cấu hình cho MySQL. Chọn Y để tiếp tục.

 • Quá trình hoàn tất

4. Cấu hình các bản ghi DNS

 • Lấy bản ghi DKIM cho Mail server

Chúng ta sử dụng lệnh amavisd để tạo ra bản ghi DKIM.

amavisd -c /etc/amavisd/amavisd.conf showkeys

Chúng ta lấy phần chuỗi trong () và bỏ hết ", DKIM có dạng như sau:

v=DKIM1; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDYArsr2BKbdhv9efugBy...
 • Các bản ghi cần thiết:
Bản ghi Name Dữ liệu Prority
A mail x.x.x.x null
MX @ x.x.x.x 5
TXT @ “v=spf1 mx mx:mail.diennuocdaiphong.com -all” null
TXT dkim._domainkey v=DKIM1; p=MIGfMA0kRCvdXXXXXXXXXXXXX null
 • Sau khi khai báo lên DNS, chúng ta kiểm tra lại DKIM bằng lệnh.
amavisd -c /etc/amavisd/amavisd.conf testkeys