• Trong Rundeck Project sẽ chứa các node được quản lý, mỗi project sẽ chứa một, một số node cần quản lý . bây giờ chúng ta tiến hành thực hiện thêm 1 node vào một project nào đó.

 • Trước tiên chọn vào project mà chúng ta muốn thêm node :

scr1

 • Chọn config :

scr2

 • Ở đây chúng ta thấy được đường dẫn của file cấu hình :

scr3

 • Mở file cấu hình với trình soạn thảo vi :
vi /var/rundeck/projects/datpt/etc/resources.xml
 • Sau đó chúng ta thêm một đoạn cấu hình thêm 1 node mới như sau :

 <node name="datpt"
    tags="datpt"
    osFamily="unix"
    hostname="10.10.10.20"
    username="root"
    ssh-keypath="/var/lib/rundeck/datpt.key"
 />
 • File hoàn chỉnh sẽ như sau :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project>
 <node name="localhost" description="Rundeck server node" tags="" hostname="localhost" osArch="amd64" osFamily="unix" osName="Linux" osVersion="3.19.0-25-generic" username="rundeck"/>
 <node name="datpt"
    tags="datpt"
    osFamily="unix"
    hostname="10.10.10.20"
    username="root"
    ssh-keypath="/var/lib/rundeck/datpt.key"

/>
</project>

 • Lưu lại file cấu hình và kiểm tra xem đã có node mà mình thêm vào chưa :

scr4

- Ở đây có 2 node , 1 node là localhost còn node kia là chúng ta vừa mới thêm.
 • Như thế là đã xong bước thêm node, bước tiếp theo chúng ta cần cấu hình để Rundeck có thể remote được node đó.

 • Tại client 10.10.10.20 chúng ta tạo ssh-keygen :

ssh-keygen -t rsa -b 4096
 • Chuyển đến thư mục chứa key rồi thực hiện như sau:
cd /root/.ssh
cat id_rsa.pub > authorized_keys
chmod g-w authorized_keys
 • Sau đó chúng ta coppy nội dung của file id_rsa vào ssh-keypath lúc nãy chúng ta cấu hình ở node , ở đây là /var/lib/rundeck/datpt.key

 • Thế là chúng ta đã hoàn tất việc thêm 1 node để remote, bây giờ chúng ta kiểm tra xem thế nào :

Vào node :

scr5

Ấn vào dấu mũi tên để lọc riêng node đó ra :

scr6

 • Nhấn vào node để xem chi tiết cấu hình :

scr7

Chọn Action rồi chọn Run a command a 1 node để kiểm tra xem chúng ta đã remote được hay chưa?

scr8

Điền lệnh muốn dùng để test, chọn Run on 1 node và xem kết quả :

scr9

 • Với cách tương tự như thế chúng ta có thể thêm nhiều hơn 1 node vào project này và tiến hành quản lý cấu hình cũng như các cong việc khác để tận dụng chức năng của Rundeck.