Các tính năng nâng cao của LVM

Chuẩn bị: Máy ảo chạy hệ điều hành Ubuntu 14.04 có chế độ LVM cho ổ đĩa. Đã thêm các ổ cứng mới sau khi cài đặt

1 Tính năng Snapshot

LVM Snapshots are space efficient pointing time copies of lvm volumes. It works only with lvm and consume the space only when changes are made to the source logical volume to snapshot volume. If source volume has a huge changes made to sum of 1GB the same changes will be made to the snapshot volume. Snapshots can’t be use for backup option. Backups are Primary Copy of some data’s, so we cant use snapshot as a backup option.

Chuẩn bị

Trên hình ta đã có một logical Volume lv-demo1 được mount tới thư mục rỗng /mnt/demo1 và Volume Group vg-demo1.

1.1 Tạo Snapshot

lv-demo1 thuộc vg-demo1 nên check xem vg-demo1 có còn dung lượng để tạo Snapshot.

Tạo ổ Snapshot

# lvcreate -L 1GB -s -n lv-demo1-snap /dev/vg-demo1/lv-demo1    
   
OR

# lvcreate --size 1G --snapshot --name lv-demo1-snap /dev/vg-demo1/lv-demo1

-s: Creates Snapshot

-n: Name for snapshot

Các thành phần câu lệnh:

-L 1GB: Đặt dung lượng cho ổ snapshot
-s: Tạo snapshot
-n: Tạo tên cho snapshot
lv-demo1-snap: Tên snapshot
/dev/vg-demo1/lv-demo1: Volume cần snapshot

Kiểm tra bằng lệnh lvs ta có thêm 1 LV lv-demo1-snap với cột data có % = 0.00

Nếu muốn xóa snapshot đã tạo

lvremove /dev/vg-demo1/lv-demo1-snap

Ta copy một số file vào thư mục /mnt/demo1

Ta có thể thấy 22% dung lượng của snapshot volume đã được dùng. Nếu bạn dùng quá dung lượng thì sẽ có thông báo Input/output error khi kiểm tra lvs

Để có nhiều thông tin hơn ta dùng lệnh lvdisplay vg-demo1/lv-demo1-snap

Mở rộng Snapshot Volume

lvextend -L +1G /dev/vg-demo1/lv-demo1-snap

Mở rộng tự động

Vào file /etc/lvm/lvm.conf và chỉnh sửa

Dòng 1: Khi dung lượng đạt tới 100% Dòng 2: Kích thước volume sẽ tăng 20%

1.2 Restoring Snapshot or Merging

Để restore Snapshot chúng ta phải un-mount file system

umount /mnt/demo1

Check bằng lệnh df -h để kiểm tra đã un-mount thành công hay chưa.

Restore snapshot

lvconvert --merge /dev/vg-demo1/lv-demo1-snap

Sau khi quá trình kết thúc thì Snapshot Volume sẽ được xóa.

mount lại Volume và vào thư mục /mnt/demo1. Nếu các file copy đã bị xóa thì quá trình đã hoàn thành.

Chú ý: Dung lượng Snapshot tăng lên đúng bằng dung lượng tạo mới trên LV. Không thể tạo Snapshot mới ghi đè lên Snapshot cũ. Trường hợp bạn có 2 Snapshot cho cùng 1 ổ LV thì dữ liệu mới cũng được ghi cả vào 2 ổ Snapshot.

2 Tính năng Thin Provisioning Volumes

Tính năng này cho phép chúng ta tạo ra số Volume có tổng dung lượng lớn hơn số lượng cho phép.

2.1 Setup Thin Pool and Volumes

Ta có 1 Physical Volume sdd1 dùng lệnh vgcreate vg-thin /dev/sdd1 để tạo ra 1 Volume group cho Thin-Pool

Tạo 1 Thin-Pool

lvcreate -L 9GB --thinpool thin-demo vg-thin

–thinpool: Để tạo thinpool

thin-demo: Tên của Thin Pool

vg-thin: Tên Volume Group

Tạo Thin Volume từ Thin-Pool

lvcreate -V 2G --thin -n thin-demo-client1 vg-thin/thin-demo tạo 1 Thin virtual volume với tên thin-demo-client1 trong thin-demo

Ta sẽ tạo 4 Thin-demo-client 1,2,3,4

Tạo 4 thư mục cient 1,2,3,4 trong /mnt. Tạo File System bằng mkfs và mount các Thin-demo-client vào các thư mục

mkdir /mnt/client1

mkfs.ext4 /dev/vg-thin/thin-demo-client1 

mount /dev/vg-thin/thin-demo-client1 /mnt/client1

Copy file vào các thư mục client để dung lượng ổ tăng lên

2.2 Over Provisioning

Bây giờ client5 đến và yêu cầu 2GB nhưng ta đã gán hết 8GB cho 4 client trước. Vậy là trên lý thuyết ta ko thể cho client 2GB nữa. Cách giải quyết là dùng chức năng Over Provisioning. (which means giving the space more than what I have).

Tạo Thin-demo-client5. Tạo thư mục /mnt/client5. Tạo File System và mount thin-demo-client5.

Copy file vào /mnt/client5

Phần dung lượng của Client đã tăng lên.

Tổng kết lại thì với 1 Thin-Pool 8GB, ta có thể chia ra số Thin Volume Client có tổng dung lượng lớn hơn 8GB nhưng tổng mức dùng của các Thin Volume Client ko lớn hơn 8GB.

3 Tính năng Manage Multiple Logical Volume Management Disks using Striping I/O

LVM Striping là tính năng cho phép ghi dữ liệu lên nhiều ổ thay vì chỉ một ổ Physical volume.

Tính năng của Striping:

 • It will increase the performance of disk.
 • Saves from hard write over and over to a single disk.
 • Disk fill-up can be reduced using striping over multiple disk.

3.1 Chuẩn bị

Ta tạo 3 Physical volume, mỗi Volume là 1GB

Tạo Volume Group với tên vg-strip từ 3 Physical volume trên

vgcreate vg-strip /dev/sd[b-d]1

3.2 Logical Volume management using Striping I/O

Ta tạo Logical volume, Cần xác định giá trị strip, bao nhiêu dữ liệu sẽ được ghi.

lvcreate -L 500M -n lv-strip -i3 vg-strip

Ở đây ta tạo Logical volume tên là lv-strip có dung lượng 500M từ Volume Group vg-strip và xác định 3 tripe. stripesize có kích thước là 64KB, Nếu muốn giá trị khác ta dùng thêm thành phần -I

lvdisplay vg-strip/lv-strip -m

ta sẽ thấy được lv-strip sẽ được ghi lên 3 stripe

Phần dung lượng còn lại của sdb1,sbc1,sbd1 sau khi chia cho Thin-Pool

4 Tính năng LVM Migration

Tính năng này cho phép di chuyển dữ liệu từ logical volumes sang một ổ mới mà không làm mất dữ liệu hoặc downtime. Có thể áp dụng với disk SATA,SSD,SAN storage iSCSI or FC

4.1 Chuẩn bị

Ta có 1 Logical Volume được tạo ra từ Physical Volume /dev/sdb1. Và các Drive /dev/sdc, /dev/sdd mới gắn thêm.

Mount lv-migration tới thư mục /mnt/demo và copy file 123.txt có nội dung bất kì vào thư mục.

Tạo Physical Volume /sdc1 và extend vào vg-migration.

4.2 LVM Mirroring Method

Ta dùng ‘lvconvert’ command để migration dữ liệu sang ổ mới

lvconvert -m 1 /dev/vg-migration/lv-migration /dev/sdc1

-m: mirror (Tạo ổ migration) 1: 1 mirror

Quá trình hoàn tất. Dùng lvs -o+devices để kiểm tra thông tin.

Khi đã tạo 1 mirror mới thì bạn có thể bỏ /dev/sdb1

lvconvert -m 0 /dev/vg-migration/lv-migration /dev/sdb1

Check lại với lvs -o+devices ta sẽ thấy lv-migration chỉ còn nối với /dev/sdc1

Check lại nội dung file 123.txt đã tạo bên trên để đảm bảo dữ liệu ko bị mất.

4.3 LVM pvmove Mirroring Method

Phần này sẽ hướng dẫn dùng ‘pvmove’ thay vì ‘lvconvert’

Các bước chuẩn bị cũng như phần 4.1 tiếp theo ta sẽ dùng command

pvremove -n /dev/vg-migration/lv-migration /dev/sdb1 /dev/sdc1

Đây là cách đơn giản nhưng trong thực tế thì thường sử dụng Mirroring hơn pvmove