II. Cài đặt Graylog Server trên Centos 7

Đây là loạt bài viết về hướng dẫn cấu hình Graylog trong bài này chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc cách cài đăth trên Centos 7

1. Setup mô hình

Setup Graylog server :

 • OS : Centos 7.3.1611 x 64 bit
 • IP : 172.16.69.60

Thông số phần cứng :

 • RAM : 4GB
 • HDD : 100GB
 • CPU : 4 Core

2. Phiên bản các thành phần

 • Graylog : version 2.2
 • Elasticsearch : > 2.x
 • MongoDB : > 2.4
 • Java : > OpenJDK 8

1. Cài đặt các gói phụ trợ

yum install epel-release -y 
yum install pwgen java-1.8.0-openjdk-headless.x86_64 -y

2. Cài đặt MongoDB

Tạo repo cho MongoDB :

vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo

Thêm các thông tin vào trong repo

[mongodb-org-3.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc

Cài đặt phiên bản mới nhất của MongoDB :

yum install mongodb-org

Khởi động MongoDB và cho phép boot cùng hệ thống :

chkconfig --add mongod
systemctl daemon-reload
systemctl enable mongod.service
systemctl start mongod.service

3. Cài đặt Elasticsearch

Cài đặt Elasticsearch GPG key :

rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tạo repo cho Elasticsearch :

 [elasticsearch-2.x]
name=Elasticsearch repository for 2.x packages
baseurl=https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/centos
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1

Cài đặt Elasticsearch :

yum install elasticsearch

Sửa tên cluster name thành graylog trong file cấu hình : /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Khởi động Elasticsearch và cho phép boot cùng hệ thống :

chkconfig --add elasticsearch
systemctl daemon-reload
systemctl enable elasticsearch.service
systemctl restart elasticsearch.service

4. Cài đặt Graylog

Cài đặt từ file rpm

rpm -Uvh https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.1-repository_latest.rpm
yum install graylog-server -y

Khai báo 2 thông số IPADD bằng IP của máy Graylog và adminpass với password đăng nhập Graylog Web muốn đặt.

echo -e "\033[32m ##### Enter IP for Graylog server (Nhap IP cho Graylog) ##### \033[0m"
read -r IPADD
sleep 3
echo -e "\033[32m ##### Enter password for Graylog server (Nhap password cho Graylog) ##### \033[0m"
read -r adminpass

Chỉnh sửa cấu hình của Graylog trong file /etc/graylog/server/server.conf

pass_secret=$(pwgen -s 96)
sed -i -e 's|password_secret =|password_secret = '$pass_secret'|' /etc/graylog/server/server.conf
admin_hash=$(echo -n $adminpass | shasum -a 256 | awk '{print $1}')
sed -i -e "s|root_password_sha2 =|root_password_sha2 = $admin_hash|" /etc/graylog/server/server.conf
sed -i 's|#root_timezone = UTC|root_timezone = Asia/Ho_Chi_Minh|' /etc/graylog/server/server.conf
sed -i "s|rest_listen_uri = http:\/\/127.0.0.1:9000\/api\/|rest_listen_uri = http:\/\/$IPADD:9000\/api\/|g" /etc/graylog/server/server.conf
sed -i "s|#web_listen_uri = http:\/\/127.0.0.1:9000\/|web_listen_uri = http:\/\/$IPADD:9000|" /etc/graylog/server/server.conf
sed -i -e 's|elasticsearch_shards = 4|elasticsearch_shards = 1|' /etc/graylog/server/server.conf
sed -i 's|retention_strategy = delete|retention_strategy = close|' /etc/graylog/server/server.conf
rm -f /etc/init/graylog-server.override

Khởi động Graylog và cho phép boot cùng hệ thống :

chkconfig --add graylog-server
systemctl daemon-reload
systemctl enable graylog-server.service
systemctl start graylog-server.service

5. Chỉnh sửa Selinux

Cho phép Web truy cập network :

 setsebool -P httpd_can_network_connect 1

Nếu như các policy không tuân theo các rule của bạn, có thể add từng port riêng (đã cài đặt policycoreutils-python) :

 • Graylog REST API và web interface: semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9000
 • Elasticsearch (chỉ cho phếp HTTP API được dùng): semanage port -a -t http_port_t -p tcp 9200
 • Cho phép MongoDB sử dụng port (27017/tcp): semanage port -a -t mongod_port_t -p tcp 27017

Đăng nhập Graylog-Web với địa chỉ : http://IP:9000