Thực hiện bài lab Nginx Failover.

I. Mô hình.

 • IP Planning

II. Cài đặt và cấu hình.

1. Cấu hình trên các node trong hệ thống

 • Lần lượt cấu hình cho 2 load balancer giống nhau và các node server theo hướng dẫn tại đây

2. Cài đặt và cấu hình Keep alive

 • Trên cả 2 node load balancing chúng ta thực hiện giống hệt nhau :

 • Cài đặt các gói phần mềm hỗ trợ :

   yum install gcc kernel-headers kernel-devel -y
  
 • Cài đặt keep alive :

   yum install keepalived
  
 • Dùng trình soạn thảo vi mở file /etc/keepalived/keepalived.conf :

   vi /etc/keepalived/keepalived.conf
  
 • Tìm và sửa lại các dòng sau :

   vrrp_instance VI_1 {
     state MASTER
     interface eth1
     virtual_router_id 51
     priority 101
     advert_int 1
     authentication {
       auth_type PASS
       auth_pass 1111
     }
     virtual_ipaddress {
       10.10.10.69
     }
  
 • Khởi động dịch vụ :

   service keepalived start
   chkconfig keepalived on
  
 • Kiểm tra lại địa chỉ :

   ip addr show eth1
  

  vậy là chúng ta Cấu hình Nginx Failover thành công